Jak przygotować dokumentację do przetargu?

Zamawiający wykonanie zlecenia ma prawo do tego, żeby otrzymać od wykonawcy dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania. W trakcie weryfikacji zdolności do wykonania zamówienia oraz zgodności oferowanych usług z wymogami, które zawiera opis zamówienia, zleceniodawca nie może przekraczać granic ustalonych przez ustawodawcę.


Informacje o niezbędnych dokumentach do przeprowadzenia postępowania są zawarte w rozporządzeniu z 19 maja 2006 roku o rodzajach dokumentów, jakich może domagać się zamawiający od wykonawcy oraz o formach, w jakich dokumenty powinny być składane. Ustawa nie obejmuje zamawiających, którzy udzielają zamówień sektorowych na podstawie art. 138c ust. 1 pkt 2 p.z.p. Tacy zleceniodawcy mogą żądać od wykonawcy dodatkowych dokumentów, które mają służyć potwierdzeniu, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Mimo tego zamawiający może żądać jedynie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania.

Obowiązkowe dokumenty do przetargu publicznego

Porady prawne mogą okazać się szczególnie pomocne w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do przetargu publicznego, aby informacje były zgodne z ustawami obowiązującymi w Polsce. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania, które znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, muszą legitymować się koncesją, zezwoleniem lub licencją, jeśli ustawa nakłada obowiązek ich posiadania w zakresie zamówienia publicznego. Zamawiający może także domagać się aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument ten należy wystawić minimum 6 miesięcy przed końcem okresu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert.

Wykonawca musi legitymować się aktualnym zaświadczeniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz dokumentem z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dokumenty te mają potwierdzić, że wykonawca regularnie opłaca podatki, opłaty i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz uzyskał zgodne z prawem zwolnienie lub odroczenie zaległych płatności. Zamawiający może domagać się również aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego, który określa art. 24 ust. 1 pkt 4-9. Dokument ten należy wystawić minimum 6 miesięcy przed końcem okresu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.